Thay đổi số lượng bản in bằng Windows

Tác vụ in

1.
Trên menu File (Tập tin) trong chương trình phần mềm, nhấp Print (In).
2.
Chọn sản phẩm, sau đó chọn số lượng bản in.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Thay đổi số lượng bản in bằng Windows