Tạo lối tắt in

Tác vụ in

1.
Trên menu File (Tệp) trong chương trình phần mềm, bấm Print (In).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word file en Tạo lối tắt in

2.
Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences (Tùy chọn).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word properties en Tạo lối tắt in

3.
Bấm tab Printing Shortcuts (Các lối tắt in).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print shortcuts en Tạo lối tắt in

4.
Chọn một lối tắt in hiện có để làm cơ sở.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Tạo lối tắt in GHI CHÚ:

Luôn chọn một phím tắt trước khi điều chỉnh bất kỳ cài đặt nào ở bên phải màn hình. Nếu bạn điều chỉnh cài đặt và sau đó chọn một phím tắt, tất cả các điều chỉnh sẽ bị mất.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print shortcuts select en Tạo lối tắt in

5.
Chọn các tùy chọn in cho lối tắt mới.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print shortcuts change en Tạo lối tắt in

6.
Bấm nút Save As (Lưu dưới dạng).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print shortcuts save as en Tạo lối tắt in

7.
Nhập tên cho lối tắt mới, và nhấp nút OK.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print shortcuts name en Tạo lối tắt in

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Tạo lối tắt in