In tự động trên hai mặt bằng Windows

Tác vụ in

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note In tự động trên hai mặt bằng Windows GHI CHÚ:

Thông tin này chỉ áp dụng cho những sản phẩm có phụ kiện in hai mặt tự động.

1.
Trên menu File (Tệp) trong chương trình phần mềm, bấm Print (In).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word file en In tự động trên hai mặt bằng Windows

2.
Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences (Tùy chọn).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word properties en In tự động trên hai mặt bằng Windows

3.
Bấm tab Finishing (Kết thúc).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print finishing auto en In tự động trên hai mặt bằng Windows

4.
Chọn ô Print on both sides (In trên cả hai mặt). Bấm vào nút OK để in.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print finishing auto duplex en In tự động trên hai mặt bằng Windows

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 In tự động trên hai mặt bằng Windows