Chọn loại giấy bằng Windows

Tác vụ in

1.
Trên menu File (Tệp) trong chương trình phần mềm, bấm Print (In).
2.
Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences (Tùy chọn).
3.
Bấm tab Paper/Quality (Giấy/Chất lượng).
4.
Từ danh sách thả xuống Paper type (Loại giấy), bấm tùy chọn More… (Thêm…).
5.
Mở rộng danh sách tùy chọn Type is: (Loại:).
6.
Mở rộng danh mục loại giấy mô tả tốt nhất loại giấy của bạn, rồi đó bấm vào loại giấy bạn định sử dụng.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Chọn loại giấy bằng Windows