Tạo một tập sách mỏng bằng Windows

Tác vụ in

1.
Trên menu File (Tệp) trong chương trình phần mềm, bấm Print (In).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word file en Tạo một tập sách mỏng bằng Windows

2.
Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences (Tùy chọn).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word properties en Tạo một tập sách mỏng bằng Windows

3.
Bấm tab Finishing (Kết thúc).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print finishing auto en Tạo một tập sách mỏng bằng Windows

4.
Chọn ô Print on both sides (In trên cả hai mặt).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print finishing duplex en Tạo một tập sách mỏng bằng Windows

5.
Trong danh sách thả xuống Booklet layout (Bố cục sách), bấm vào tùy chọn Left binding (Đóng bên trái) hoặc Right binding (Đóng bên phải). Tùy chọn Pages per sheet (Nhiều trang trên một tờ) tự động đổi thành 2 pages per sheet (2 trang một tờ).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print finishing booklet en Tạo một tập sách mỏng bằng Windows

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Tạo một tập sách mỏng bằng Windows