In trên giấy tiêu đề hoặc mẫu in sẵn bằng Windows

Tác vụ in

1.
Trên menu File (Tệp) trong chương trình phần mềm, bấm Print (In).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word file en In trên giấy tiêu đề hoặc mẫu in sẵn bằng Windows

2.
Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences (Tùy chọn).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word properties en In trên giấy tiêu đề hoặc mẫu in sẵn bằng Windows

3.
Bấm tab Paper/Quality (Giấy/Chất lượng).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print paper quality en In trên giấy tiêu đề hoặc mẫu in sẵn bằng Windows

4.
Từ danh sách thả xuống Paper type (Loại giấy), bấm tùy chọn More… (Thêm…).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print pq paper type more en In trên giấy tiêu đề hoặc mẫu in sẵn bằng Windows

5.
Mở rộng danh sách tùy chọn Type is: (Loại:).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print pq type is en In trên giấy tiêu đề hoặc mẫu in sẵn bằng Windows

6.
Mở rộng danh sách tùy chọn Other (Khác).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print pq type other en In trên giấy tiêu đề hoặc mẫu in sẵn bằng Windows

7.
Chọn tùy chọn cho loại giấy mà bạn đang sử dụng, rồi bấm nút OK.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print pq type letterhead en In trên giấy tiêu đề hoặc mẫu in sẵn bằng Windows

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 In trên giấy tiêu đề hoặc mẫu in sẵn bằng Windows