Chọn tùy chọn xếp giấy bằng Windows

Tác vụ in

1.
Trên menu File (Tệp) trong chương trình phần mềm, bấm Print (In).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word file en Chọn tùy chọn xếp giấy bằng Windows

2.
Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences (Tùy chọn).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word properties en Chọn tùy chọn xếp giấy bằng Windows

3.
Bấm tab Output (Đầu ra).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print output en Chọn tùy chọn xếp giấy bằng Windows

4.
Trong vùng Output Options (Tùy chọn đầu ra), chọn một tùy chọn từ danh sách thả xuống Ghim giấy.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print output staple en Chọn tùy chọn xếp giấy bằng Windows

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Chọn tùy chọn xếp giấy bằng Windows