Chọn ngăn giấy ra bằng Windows

Tác vụ in

1.
Trên menu File (Tệp) trong chương trình phần mềm, bấm Print (In).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word file en Chọn ngăn giấy ra bằng Windows

2.
Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences (Tùy chọn).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word properties en Chọn ngăn giấy ra bằng Windows

3.
Bấm tab Output (Đầu ra).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print output en Chọn ngăn giấy ra bằng Windows

4.
Trong vùng Output Bin Options (Tùy chọn ngăn giấy ra), chọn một ngăn từ danh sách thả xuống Bin (Ngăn).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print output bin options en Chọn ngăn giấy ra bằng Windows

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Chọn ngăn giấy ra bằng Windows