Tab Networking (Hoạt động mạng)

Quản lý và bảo trì

Sử dụng tab Networking (Hoạt động mạng) để thay đổi cài đặt mạng cho sản phẩm khi được kết nối với mạng dựa trên IP. Tab này không xuất hiện nếu sản phẩm được kết nối với các loại mạng khác.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Tab Networking (Hoạt động mạng)