Tab General (Tổng quan)

Quản lý và bảo trì


Tab General (Tổng quan) Máy chủ web nhúng của HP
Menu
Mô tả
Control Panel Administration Menu (Menu quản trị của bảng điều khiển)
Hiển thị cấu trúc menu của menu Administration (Quản trị) trên bảng điều khiển.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Tab General (Tổng quan) GHI CHÚ:

Bạn có thể lập cấu hình các cài đặt trên màn hình này, nhưng Máy chủ web nhúng của HP cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình nâng cap hơn so với các tùy chọn có sẵn thông qua menu Administration (Quản trị).

Alerts (Cảnh báo)
Cài đặt cảnh báo qua e-mail cho các sự kiện của sản phẩm và các nguồn cung cấp khác nhau.
AutoSend (Tự động gửi)
Lập cấu hình sản phẩm để gửi các e-mail tự động về cấu hình sản phẩm và các nguồn cung cấp đến những địa chỉ e-mail cụ thể.
Control Panel (Ảnh chụp nhanh bảng điều khiển)
Hiển thị hình ảnh của màn hình hiện tại trên màn hình của bảng điều khiển.
Edit Other Links (Sửa đổi các liên kết khác)
Thêm hoặc tùy chỉnh một liên kết đến một trang web khác. Liên kết này xuất hiện trong vùng Other Links (Liên kết khác) trên tất cả các trang của Máy chủ web nhúng của HP.
Ordering Information (Thông tin đặt mua hàng)
Nhập thông tin về đặt hàng hộp mực in thay thế. Thông tin này xuất hiện trên trang trạng thái nguồn cung cấp.
Device Information (Thông tin thiết bị)
Đặt tên sản phẩm và gán một mã số tài sản cho sản phẩm này. Nhập tên ccủa người liên lạc chính, người sẽ nhận thông tin về sản phẩm.
Language (Ngôn ngữ)
Đặt ngôn ngữ sẽ hiển thị thông tin về Máy chủ web nhúng của HP.
Date and Time (Ngày giờ)
Đặt ngày giờ hoặc đồng bộ hóa với máy chủ thời gian mạng.
Sleep Schedule (Lịch nghỉ)
Đặt hoặc chỉnh sửa thời gian hoạt động, thời gian nghỉ và trì hoãn nghỉ cho sản phẩm. Bạn có thể đặt lịch trình khác nhau cho từng ngày trong tuần và cho các ngày nghỉ.
Backup and Restore (Sao lưu và lưu trữ)
Tạo tệp sao lưu chứa dữ liệu về sản phẩm và người dùng. Nếu cần, bạn có thể sử dụng tệp này để khôi phục dữ liệu cho sản phẩm.
Solution Installer (Trình cài đặt giải pháp)
Cài đặt các chương trình của bên thứ ba có khả năng cải thiện chức năng của sản phẩm.
Firmware upgrade (Nâng cấp chương trình cơ sở)
Tải xuống và cài đặt các tệp nâng cấp chương trình cơ sở của sản phẩm.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Tab General (Tổng quan)