Danh sách Other Links (Liên kết khác)

Quản lý và bảo trì

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Danh sách Other Links (Liên kết khác) GHI CHÚ:

Bạn có thể lập cấu hình các mục sẽ xuất hiện trong danh sách Other Links (Liên kết khác) bằng cách sử dụng menu Edit Other Links (Sửa đổi các liên kết khác) trên tab General (Tổng quan). Các mục sau là liên kết mặc định.


Tab Other Links (Liên kết khác) Máy chủ web nhúng của HP
Menu
Mô tả
Product Support (Hỗ trợ sản phẩm)
Kết nối với trang hỗ trợ dành cho sản phẩm, từ trang này bạn có thể tìm kiếm trợ giúp liên quan đến các chủ đề khác nhau.
HP Instant Support (Hỗ trợ tức thời của HP)
Kết nối bạn với trang web của HP để giúp bạn tìm các giải pháp cho những vấn đề của sản phẩm.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Danh sách Other Links (Liên kết khác)