In trang thông tin

Quản lý và bảo trì

Các trang thông tin cung cấp chi tiết về sản phẩm và cấu hình hiện thời của nó. Thực hiện theo các bước sau để in hoặc xem các trang thông tin.

1.
Từ bảng điều khiển sản phẩm, bấm nút Home (Trang chủ) HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home In trang thông tin.
2.
Mở từng menu sau.

Administration (Quản trị)

Reports (Báo cáo)
3.
Chọn tùy chọn Print (In), chọn tên báo cáo bạn muốn xem lại, rồi bấm nút OK để in báo cáo.


Cấp thứ nhất
Cấp thứ hai
Mô tả
Configuration/Status Pages (Trang cấu hình/Trạng thái)
Menu Map (Bản đồ menu)
Hiển thị bố cục và cài đặt hiện tại của các mục menu bảng điều khiển.
 
Configuration Page (Trang cấu hình)
Hiển thị cài đặt sản phẩm và các phụ kiện đã lắp đặt.
 
Supplies Status Page (Trang trạng thái nguồn cung cấp)
Hiển thị thời gian sử dụng gần đúng còn lại của nguồn cung cấp, báo cáo số liệu thống kê về tổng số trang và lệnh in đã xử lý, số sê-ri, số lượng trang và thông tin về bảo trì.
HP cung cấp ước tính về lượng nguồn cung cấp còn lại để tiện lợi cho khách hàng. Mức nguồn cung cấp còn lại thực tế có thể khác với số liệu ước tính được cung cấp.
 
Usage Page (Số lượng trang đã dùng)
Hiển thị số đếm của tất cả các khổ giấy đã đi qua sản phẩm; cho biết chúng được in một mặt, hai mặt và báo cáo số trang.
 
File Directory Page (Trang thư mục tệp)
Hiển thị tên tệp và tên thư mục cho các tệp được lưu trữ trong bộ nhớ của sản phẩm.
 
Current Settings Page (Trang cài đặt hiện tại)
Hiển thị cài đặt hiện tại cho từng tùy chọn trong menu Administration (Quản trị).
Other Pages (Các trang khác)
Demo Page (Trang thử nghiệm)
In trang thử nghiệm làm nổi bật khả năng in của sản phẩm.
 
PCL Font List (Danh sách phông PCL)
In các phông chữ PCL khả dụng.
 
PS Font List (Danh sách phông PS)
In các phông chữ PS khả dụng.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 In trang thông tin