In khi hộp mực in gần hết tuổi thọ ước tính

Quản lý nguồn cung cấp


Thông báo Black cartridge low (Hộp mực đen còn ít): Sản phẩm sẽ cho biết khi một nguồn cung cấp còn ít. Lượng thời gian in còn lại thực tế của hộp mực có thể thay đổi. Hãy xem xét chuẩn bị sẵn hộp mực thay thế để lắp vào khi chất lượng in không còn chấp nhận được. Không cần thay thế nguồn cung cấp ngay lúc này. Cảnh báo này chỉ xuất hiện khi menu Black Cartridge (Hộp mực đen) > Very Low Settings (Cài đặt rất thấp) được đặt thành tùy chọn Stop (Dừng).

Thông báo Black cartridge very low (Hộp mực đen gần hết): Sản phẩm sẽ cho biết khi một nguồn cung cấp gần hết. Lượng thời gian sử dụng còn lại thực tế của nguồn cung cấp có thể thay đổi. Hãy xem xét chuẩn bị sẵn hộp mực thay thế để lắp vào khi chất lượng in không còn chấp nhận được. Không cần thay thế nguồn cung cấp ngay bây giờ trừ khi chất lượng in không còn chấp nhận được. Các vấn đề về chất lượng in có thể xảy ra khi sử dụng nguồn cung cấp gần hết tuổi thọ ước tính.

Khi hộp mực in HP “Gần hết”, Bảo hành bảo vệ đặc biệt của HP trên hộp mực in đó sẽ chấm dứt. Bảo hành bảo vệ đặc biệt của HP chỉ áp dụng cho hộp mực in cho sản phẩm này.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 In khi hộp mực in gần hết tuổi thọ ước tính