Giải thích các thông báo trên bảng điều khiển đối với nguồn cung cấp

Quản lý nguồn cung cấp

Bảng sau chứa thông tin quan trọng về các thông báo trạng thái nguồn cung cấp.

Thông báo trạng thái nguồn cung cấp
Thông báo trên panen điều khiển
Mô tả
Hành động được đề xuất
10.0X.Y0 Supply memory error (10.0X.Y0 Lỗi bộ nhớ nguồn cung cấp)
Sản phẩm không thể đọc hoặc ghi vào chip bộ nhớ của hộp mực in hoặc thiếu chip bộ nhớ trong một hộp mực in.
Lắp lại hộp mực in, hoặc lắp hộp mực in mới vào.
Black cartridge low (Hộp mực đen còn ít)
Sản phẩm sẽ cho biết khi một nguồn cung cấp còn ít. Tuổi thọ thực tế của hộp mực in có thể khác nhau. Bạn không cần thay thế hộp mực in tại thời điểm này trừ khi chất lượng in không còn chấp nhận được.
Nếu chất lượng in không còn chấp nhận được, hãy thay thế hộp mực in. Hãy xem xét mua hộp mực thay thế để có sẵn khi hộp mực đã lắp đạt đến tuổi thọ ước tính.
Black cartridge very low (Hộp mực đen gần hết)
Sản phẩm sẽ cho biết khi một nguồn cung cấp gần hết. Tuổi thọ thực tế của hộp mực in có thể khác nhau. Bạn không cần thay thế hộp mực in tại thời điểm này trừ khi chất lượng in không còn chấp nhận được. Sau khi một nguồn cung cấp HP đã đạt tới ngưỡng gần hết, bảo hành bảo vệ đặc biệt của HP cho nguồn cung cấp đó đã chấm dứt.
Nếu chất lượng in không còn chấp nhận được, hãy thay thế hộp mực in. Hãy xem xét mua hộp mực thay thế để có sẵn khi hộp mực đã lắp đạt đến tuổi thọ ước tính.
Incompatible <supply> (<Nguồn cung cấp> không tương thích)
Nguồn cung cấp đã chỉ định không tương thích với sản phẩm này.
Hãy thay thế nguồn cung cấp bằng nguồn cung cấp được thiết kế cho sản phẩm này.
Incompatible supplies (Các nguồn cung cấp không tương thích)
Các bộ phận nguồn cung cấp đã lắp đặt không được thiết kế cho sản phẩm này. Sản phẩm không thể in bằng các nguồn cung cấp đã được lắp đặt này.
Bấm nút mũi tên xuống HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Giải thích các thông báo trên bảng điều khiển đối với nguồn cung cấp để chỉ định nguồn cung cấp không tương thích. Lắp nguồn cung cấp được thiết kế cho sản phẩm này.
Maintenance Kit low (Bộ dụng cụ bảo trì còn ít)
Bộ dụng cụ bảo trì còn ít. Lượng thời gian sử dụng còn lại thực tế của nguồn cung cấp có thể thay đổi. Hãy xem xét chuẩn bị sẵn bộ dụng cụ bảo dưỡng thay thế để lắp vào khi chất lượng in không còn chấp nhận được. Bạn không cần thay thế bộ dụng cụ bảo dưỡng tại thời điểm này trừ khi chất lượng in không còn chấp nhận được.
Nếu chất lượng in không còn chấp nhận được, hãy thế thay hộp mực in. Hướng dẫn được kèm theo bộ dụng cụ bảo dưỡng.
Maintenance Kit very low (Bộ dụng cụ bảo trì gần hết)
Bộ dụng cụ bảo dưỡng gần hết. Lượng thời gian sử dụng còn lại thực tế của nguồn cung cấp có thể thay đổi. Bạn không cần thay thế bộ dụng cụ bảo dưỡng tại thời điểm này trừ khi chất lượng in không còn chấp nhận được. Sau khi một nguồn cung cấp HP đã đạt tới ngưỡng gần hết, bảo hành bảo vệ đặc biệt của HP cho nguồn cung cấp đó đã chấm dứt.
Nếu chất lượng in không còn chấp nhận được, hãy thế thay hộp mực in. Hướng dẫn được kèm theo bộ dụng cụ bảo dưỡng.
Replace <supply> (Thay <nguồn cung cấp>)
Sản phẩm cho biết nguồn cung cấp đã hết. Lượng nguồn cung cấp còn lại thực tế có thể khác với ước tính. Thay thế nguồn cung cấp sẵn có để lắp vào khi chất lượng in không còn chấp nhận được. Không cần thay thế nguồn cung cấp ngay bây giờ trừ khi chất lượng in không còn chấp nhận được. Sau khi một nguồn cung cấp HP đã hết, Bảo hành bảo vệ đặc biệt của HP cho nguồn cung cấp đó sẽ chấm dứt.
Thay nguồn cung cấp đã chỉ định.
Hoặc, lập cấu hình sản phẩm để tiếp tục in bằng cách sử dụng menu Manage Supplies (Quản lý nguồn cung cấp).
Replace supplies (Thay nguồn cung cấp)
Hai hoặc nhiều nguồn cung cấp đã hết thời gian sử dụng. Lượng nguồn cung cấp còn lại thực tế có thể khác với ước tính. Hãy xem xét chuẩn bị sẵn nguồn cung cấp thay thế để lắp vào khi chất lượng in không còn chấp nhận được. Không cần thay thế nguồn cung cấp ngay bây giờ trừ khi chất lượng in không còn chấp nhận được. Sau khi một nguồn cung cấp HP đã hết, Bảo hành bảo vệ đặc biệt của HP cho nguồn cung cấp đó sẽ chấm dứt.
Bấm nút mũi tên xuống HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Giải thích các thông báo trên bảng điều khiển đối với nguồn cung cấp để xem nguồn cung cấp nào cần được thay thế.
Hoặc, lập cấu hình sản phẩm để tiếp tục in bằng cách sử dụng menu Manage Supplies (Quản lý nguồn cung cấp).
Supplies low (Nguồn cung cấp còn ít)
Thông báo này xuất hiện khi có ít nhất hai nguồn cung cấp đã đạt tới ngưỡng thấp. Lượng thời gian sử dụng còn lại thực tế của nguồn cung cấp có thể thay đổi. Bấm nút mũi tên xuống HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Giải thích các thông báo trên bảng điều khiển đối với nguồn cung cấp để xem nguồn cung cấp nào còn ít. Bạn không cần thay thế nguồn cung cấp tại thời điểm này trừ khi chất lượng in không còn chấp nhận được. Sau khi một nguồn cung cấp HP đã đạt tới ngưỡng gần hết, bảo hành bảo vệ đặc biệt của HP cho nguồn cung cấp đó đã chấm dứt.
Để tiếp tục in, hãy thay nguồn cung cấp hoặc cấu hình lại sản phẩm bằng cách sử dụng menu Manage Supplies (Quản lý nguồn cung cấp) trên bảng điều khiển.
Supplies very low (Nguồn cung cấp gần hết)
Thông báo này xuất hiện khi có ít nhất hai nguồn cung cấp đã đạt tới ngưỡng gần hết. Bấm nút mũi tên xuống HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Giải thích các thông báo trên bảng điều khiển đối với nguồn cung cấp để xem nguồn cung cấp nào còn ít. Lượng thời gian sử dụng còn lại thực tế của nguồn cung cấp có thể thay đổi. Bạn không cần thay thế nguồn cung cấp tại thời điểm này trừ khi chất lượng in không còn chấp nhận được. Sau khi một nguồn cung cấp HP đã đạt tới ngưỡng gần hết, bảo hành bảo vệ đặc biệt của HP cho nguồn cung cấp đó đã chấm dứt.
Để tiếp tục in, hãy thay nguồn cung cấp hoặc cấu hình lại sản phẩm bằng cách sử dụng menu Manage Supplies (Quản lý nguồn cung cấp) trên bảng điều khiển.
Unsupported supply installed (Đã lắp nguồn cung cấp không được hỗ trợ)
Hộp mực in được thiết kế cho một sản phẩm HP khác.
Nếu chất lượng in không còn chấp nhận được, hãy thay thế hộp mực in.
Used supply in use (Đang sử dụng nguồn cung cấp đã qua sử dụng)
Hộp mực in đã được sử dụng trước đó.
Nếu bạn tin rằng bạn đã mua nguồn cung cấp HP chính hãng, hãy truy cập vào www.hp.com/go/anticounterfeit.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Giải thích các thông báo trên bảng điều khiển đối với nguồn cung cấp