Xác lập lại bộ đếm của bộ đồ nghề bảo dưỡng

Quản lý nguồn cung cấp

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Xác lập lại bộ đếm của bộ đồ nghề bảo dưỡng GHI CHÚ:

Chỉ thực hiện quy trình này sau khi lắp bộ dụng cụ bảo dưỡng. Không sử dụng quy trình này để xóa tạm thời thông báo Replace Maintenance Kit (Thay thế bộ dụng cụ bảo trì).

1.
Từ bảng điều khiển sản phẩm, bấm nút Home (Trang chủ) HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home Xác lập lại bộ đếm của bộ đồ nghề bảo dưỡng.
2.
Mở từng menu sau.

Administration (Quản trị)

Manage Supplies (Quản lý nguồn cung cấp)

Reset Supplies (Xác lập lại nguồn cung cấp)

New Maintenance Kit (Bộ dụng cụ bảo trì mới)
3.
Chọn Yes (Có) để xác lập lại bộ đếm của bộ dụng cụ bảo dưỡng.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Xác lập lại bộ đếm của bộ đồ nghề bảo dưỡng