Quy định FCC

Thông tin về tuân thủ quy định

Thiết bị này đã được kiểm tra và tuân thủ các giới hạn đối với thiết bị kỹ thuật số loại A, theo Phần 15 của quy định FCC. Những giới hạn này được thiết kế để tạo bảo vệ hợp lý chống lại nhiễu sóng có hại khi thiết bị hoạt động trong môi trường thương mại. Thiết bị này tạo, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số sóng vô tuyến và nếu không được cài đặt và sử dụng phù hợp với hướng dẫn sử dụng, có thể gây nhiễu sóng có hại cho các cuộc liên lạc qua sóng vô tuyến. Hoạt động của thiết bị này trong khu dân cư có thể gây nhiễu sóng có hại, mà trong trường hợp này người sử dụng phải tự chịu phí để khắc phục nhiễu sóng.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Quy định FCC GHI CHÚ:

Bất kỳ thay đổi hay điều chỉnh máy in không được sự chuẩn nhận của HP có thể làm người sử dụng mất quyền sử dụng thiết bị này.

Hãy sử dụng một cáp có bề mặt được bảo vệ để tuân thủ các giới hạn Class A của Phần 15 của quy định FCC.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Quy định FCC