Tờ Thông tin An toàn đối với Nguyên Liệu (MSDS)

Thông tin về tuân thủ quy định

Bạn có thể lấy Tờ Thông tin An toàn Vật liệu (MSDS) của nguồn cung cấp có chứa các hóa chất (ví dụ như bột mực) bằng cách truy cập vào trang web của HP tại địa chỉ www.hp.com/go/msds hoặc www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Tờ Thông tin An toàn đối với Nguyên Liệu (MSDS)