Sử dụng giấy

Thông tin về tuân thủ quy định

Tính năng in hai mặt tự động tùy chọn và in N-up (in nhiều trang trên cùng một mặt giấy) của sản phẩm này giúp giảm lượng giấy sử dụng và do vậy, giảm nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Sử dụng giấy