Hoàn trả ngoài phạm vi Hoa Kỳ

Thông tin về tuân thủ quy định

Để tham gia vào chương trình hoàn trả và tái chế HP Planet Partners (Đối tác Hành tinh HP), bạn chỉ cần làm theo những hướng dẫn đơn giản ở trong bản hướng dẫn tái chế (có trong gói hàng cung cấp sản phẩm mới của bạn) hoặc đến trang www.hp.com/recycle. Chọn quốc gia/vùng lãnh thổ của bạn để biết thông tin về cách thức hoàn trả bộ mực in HP LaserJet của bạn.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Hoàn trả ngoài phạm vi Hoa Kỳ