Những người sống ở Alaska và Hawaii

Thông tin về tuân thủ quy định

Không sử dụng nhãn UPS. Hãy gọi tới số 1-800-340-2445 để biết thông tin và hướng dẫn. Dịch vụ Bưu chính của Mỹ cung cấp các dịch vụ vận chuyển hoàn trả hộp mực miễn phí theo thỏa thuận với HP cho Alaska và Hawaii.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Những người sống ở Alaska và Hawaii