Vận chuyển

Thông tin về tuân thủ quy định

Đối với các hộp mực HP LaserJet hoàn trả lại để tái chế tại Hoa Kỳ và Puerto Rico, hãy sử dụng nhãn vận chuyển trả trước được đề sẵn địa chỉ có trong hộp. Để sử dụng nhãn UPS, hãy đưa gói hàng cho lái xe của UPS trong lần giao hàng hoặc phát hàng tiếp theo, hoặc mang gói hàng đến trung tâm nhận hàng gửi được UPS ủy quyền. (Yêu cầu UPS Ground đến lấy hàng sẽ được tính phí theo đơn giá đến lấy hàng thông thường) Để biết thông tin về trung tâm nhận hàng gửi của UPS tại địa phương bạn, hãy gọi 1-800-PICKUPS hoặc đến trang www.ups.com.

Nếu bạn hoàn trả gói hàng với nhãn FedEx, hãy mang gói hàng đến hãng vận tải U.S. Postal Service (Ngành Bưu điện Hoa Kỳ) hoặc giao cho lái xe của FedEx trong lần giao hàng hoặc phát hàng tiếp theo. (Yêu cầu FedEx Ground đến lấy hàng sẽ được tính phí theo đơn giá đến lấy hàng thông thường). Hoặc bạn có thể gửi hộp mực in được đóng gói tại bất kỳ Bưu điện nào của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ trung tâm hoặc cửa hàng vận chuyển nào của FedEx. Để biết thông tin về Bưu điện của Hoa Kỳ gần nơi bạn nhất, hãy gọi 1-800-ASK-USPS hoặc đến trang www.ups.com. Để biết thông tin về trung tâm/cửa hàng vận chuyển của FedEx gần nơi bạn nhất, hãy gọi 1-800-GOFEDEX hoặc đến trang www.fedex.com.

Để biết thêm thông tin, hoặc để đặt mua thêm nhãn hoặc hộp khi hoàn trả nhiều, hãy đến trang www.hp.com/recycle hoặc gọi 1-800-340-2445. Thông tin có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Vận chuyển