Hoàn trả đơn lẻ

Thông tin về tuân thủ quy định

1.
Đóng gói hộp mực HP LaserJet vào hộp và túi đựng nguyên bản của nó.
2.
Dán nhãn vận chuyển vào mặt trước hộp.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Hoàn trả đơn lẻ