Hợp chủng quốc Hòa Kỳ và Puerto Rico

Thông tin về tuân thủ quy định

Nhãn đính kèm trên hộp mực in HP LaserJet dùng để hoàn trả và tái chế nhiều hơn một hộp mực in HP LaserJet sau khi sử dụng. Xin vui lòng làm theo hướng dẫn thích hợp dưới đây.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Hợp chủng quốc Hòa Kỳ và Puerto Rico