Giấy in

Thông tin về tuân thủ quy định

Sản phẩm này có thể sử dụng giấy tái chế nếu như giấy đó đáp ứng được các quy định trong sách hướng dẫn HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Sản phẩm này phù hợp để sử dụng giấy tái chế theo tiêu chuẩn EN12281:2002.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Giấy in