Điện năng tiêu thụ

Thông tin về tuân thủ quy định

Năng lượng sử dụng giảm đáng kể khi ở chế độ Sleep (Nghỉ), giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và tiết kiệm tiền bạc mà không ảnh hưởng đến hiệu suất cao của máy. Thiết bị in ấn và xử lý hình ảnh của Hewlett-Packard được đánh đấu với logo ENERGY STAR® đạt chuẩn theo thông số kỹ thuật ENERGY STAR của Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ đối với thiết bị xử lý hình ảnh. Dấu hiệu sau sẽ xuất hiện trên các sản phẩm tạo hình đạt chuẩn ENERGY STAR:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 es certification mark black Điện năng tiêu thụ

Thông tin bổ sung về kiểu sản phẩm đọc ảnh đạt tiêu chuẩn ENERGY STAR được liệt kê tại:

www.hp.com/go/energystar

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Điện năng tiêu thụ