Bảo vệ môi trường

Thông tin về tuân thủ quy định

Công ty Hewlett-Packard cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng theo cách bền vững với môi trường. Sản phẩm này được thiết kế với một số tính năng làm giảm thiểu tác động tới môi trường.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Bảo vệ môi trường