Môi trường sử dụng

Thông số kỹ thuật của sản phẩm


Điều kiện cần thiết
Điều kiện môi trường
In
Lưu trữ/chế độ chờ
Nhiệt độ (sản phẩm và hộp mực in)
7,5° đến 32,5°C (45,5° đến 90,5°F)
0° đến 35°C (32° đến 95°F)
Độ ẩm tương đối
5% đến 90%
35% đến 85%
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Môi trường sử dụng