Lượng điện tiêu thụ, thông số kỹ thuật điện và độ ồn

Thông số kỹ thuật của sản phẩm

Xem www.hp.com/go/lj600Series_regulatory để biết thông tin mới nhất.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Lượng điện tiêu thụ, thông số kỹ thuật điện và độ ồn THẬN TRỌNG:

Các yêu cầu về điện đã được thiết kế phù hợp với quốc gia/khu vực bán sản phẩm. Xin bạn không chuyển đổi điện thế vận hành. Việc này sẽ làm hỏng sản phẩm và vô hiệu hóa chế độ bảo hành.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Lượng điện tiêu thụ, thông số kỹ thuật điện và độ ồn