Hỗ trợ khách hàng

Dịch vụ và hỗ trợ

Nhận hỗ trợ qua điện thoại cho quốc gia/vùng của bạn
Chuẩn bị sẵn sàng tên sản phẩm, số sê-ri, ngày mua hàng và thông tin mô tả sự cố.
Bạn có thể xem các số điện thoại cho mỗi quốc gia/vùng lãnh thổ trên tờ rơi đi kèm trong hộp sản phẩm bạn đã mua hoặc xem tại www.hp.com/support/.
Hỗ trợ Internet thường trực 24 giờ
www.hp.com/support/lj600Series
Hỗ trợ cho các sản phẩm được sử dụng với máy tính Macintosh
www.hp.com/go/macosx
Tải xuống thông tin về các phần mềm tiện ích, trình điều khiển thiết bị, và các thông tin điện tử
www.hp.com/go/lj600Series_software
Đặt mua thêm dịch vụ HP hoặc đặt hợp đồng bảo trì
www.hp.com/go/carepack
Đăng ký sản phẩm của bạn
www.register.hp.com
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Hỗ trợ khách hàng