Các bộ phận tự sửa chữa

Nguồn cung cấp và phụ kiện của sản phẩm

Các bộ phận Tự sửa chữa của khách hàng sau đây có sẵn cho sản phẩm của bạn.


Các bộ phận được liệt kê là tự thay thế Bắt buộc sẽ do khách hàng lắp đặt trừ khi bạn sẵn sàng trả tiền cho nhân viên dịch vụ của HP để thực hiện việc sửa chữa. Đối với những bộ phận này, hỗ trợ tại chỗ hoặc trả lại kho không được cung cấp theo bảo hành sản phẩm HP của bạn.

Các bộ phận được liệt kê là tự thay thế Tùy chọn có thể do nhân viên dịch vụ của HP lắp đặt theo yêu cầu của bạn mà không phải trả phí bổ sung nào trong thời gian bảo hành sản phẩm.


Mục
Mô tả1
Tùy chọn tự thay thế
Số bộ phận
Hộp mực in màu đen HP LaserJet
Hộp mực màu đen chuẩn
Bắt buộc
CE390A
Hộp mực in màu đen HP LaserJet
Hộp mực màu đen có dung lượng cao
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Các bộ phận tự sửa chữa GHI CHÚ:

chỉ dành cho kiểu M602 và M603

Bắt buộc
CE390X
Hộp 1.000 ghim dập
Cung cấp ba hộp ghim dập.
Bắt buộc
Q3216A
Bộ dụng cụ bảo dưỡng phòng ngừa
Gồm một bộ nhiệt áp thay thế, một trục truyền, dụng cụ móc trục truyền, một con lăn Khay 1, tám con lăn nạp, và một đôi găng tay dùng một lần. Bao gồm hướng dẫn để cài đặt mỗi thành phần.
Bắt buộc
Bộ dụng cụ bảo dưỡng máy in 110 V CF064A
Bộ dụng cụ bảo dưỡng máy in 220 V CF065A

1 Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.hp.com/go/learnaboutsupplies

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Các bộ phận tự sửa chữa