Vị trí số sê-ri và số kiểu sản phẩm

Khái niệm cơ bản về sản phẩm

Nhãn này bao gồm thông tin về số sê-ri và số kiểu sản phẩm nằm ở phía sau sản phẩm.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz ms01 Vị trí số sê ri và số kiểu sản phẩm

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Vị trí số sê-ri và số kiểu sản phẩm