Các loại thông báo ở bảng điều khiển

Giải quyết sự cố

Bốn dạng thông báo ở bảng điều khiển có thể cho biết trạng thái hoặc vấn đề đối với sản phẩm.


Dạng thông báo
Mô tả
Thông báo trạng thái
Thông báo trạng thái cho biết trạng thái hiện tại của sản phẩm. Thông báo này cho bạn biết hoạt động thông thường của sản phẩm và không cần phải xóa thông báo đi. Chúng thay đổi khi trạng thái sản phẩm thay đổi. Bất kể khi nào sản phẩm sẵn sàng, không bận và không có cảnh báo chờ, thì thông báo trạng thái Ready (Sẵn sàng) sẽ xuất hiện nếu sản phẩm ở trạng thái trực tuyến.
Cảnh báo
Các cảnh báo sẽ cho bạn biết lỗi in hoặc dữ liệu. Các thông báo này thường thay thế bằng Ready (Sẵn sàng) hoặc thông báo trạng thái và sẽ giữ nguyên cho tới khi bạn bấm nút OK. Một số cảnh báo có thể xóa đi được. Nếu menu Clearable Warnings (Cảnh báo có thể xóa đi) trong menu IP Settings (Cài đặt IP) được đặt thành tùy chọn Job (Lệnh in), lệnh in tiếp theo sẽ xóa thông báo này.
Thông báo lỗi
Thông báo lỗi cho biết rằng bạn phải thực hiện một số hành động, ví dụ như thêm giấy vào hoặc xử lý kẹt giấy.
Một số thông báo lỗi có thể tự động tiếp tục. Nếu menu Continuable Events (Sự kiện có thể tiếp tục) trong menu IP Settings (Cài đặt IP) được đặt thành tùy chọn Auto-Continue (Tự động tiếp tục), sản phẩm sẽ tiếp tục hoạt động thông thường sau khi thông báo lỗi tự động tiếp tục xuất hiện trong 10 giây.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Các loại thông báo ở bảng điều khiển GHI CHÚ:

Khi nhấn bất kỳ nút nào trong thời gian 10 giây, thông báo lỗi tự động tiếp tục sẽ ghi đè tính năng tự động tiếp tục và chức năng của nút đó sẽ được quyền ưu tiên. Ví dụ: bấm nút Stop (Dừng) HP LaserJet 600 M601 M602 M603 stop Các loại thông báo ở bảng điều khiển sẽ tạm dừng việc in và cho bạn cơ hội hủy bỏ lệnh in.

Thông báo lỗi nghiêm trọng
Thông báo lỗi nghiêm trọng cho bạn biết lỗi của sản phẩm. Bạn có thể xóa một số thông báo trong số các thông báo này bằng cách tắt sản phẩm sau đó bật lên lại. Cài đặt Auto-Continue (Tự động tiếp tục) không ảnh hưởng gì đến những thông báo này. Nếu vẫn có lỗi nghiêm trọng, bạn cần phải bảo dưỡng máy.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Các loại thông báo ở bảng điều khiển