Xử lý kẹt giấy từ khay in hai mặt tùy chọn

Giải quyết sự cố

1.
Nâng khay in hai mặt tùy chọn lên, sau đó, kéo để tháo nó ra.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz dx01 Xử lý kẹt giấy từ khay in hai mặt tùy chọn

2.
Lấy hết giấy nằm ở phía trên của Khay 2 ra. (Bạn có thể cần phải vươn tay vào trong sản phẩm.)

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm10 Xử lý kẹt giấy từ khay in hai mặt tùy chọn

3.
Từ từ kéo hết giấy ra khỏi khay in hai mặt tùy chọn.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm11 Xử lý kẹt giấy từ khay in hai mặt tùy chọn

4.
Lắp khay in hai mặt vào sản phẩm.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz dx02 Xử lý kẹt giấy từ khay in hai mặt tùy chọn

5.
Nếu thông báo kẹt giấy vẫn xuất hiện thì nghĩa là tờ giấy vẫn bị kẹt trong sản phẩm. Hãy tìm vị trí khác có kẹt giấy.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Xử lý kẹt giấy từ khay in hai mặt tùy chọn