Xử lý kẹt giấy từ khay giấy

Giải quyết sự cố

Sử dụng quy trình sau để xử lý kẹt giấy từ khay giấy.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Xử lý kẹt giấy từ khay giấy