Xử lý kẹt giấy từ khay xếp giấy tùy chọn hoặc khay dập ghim/xếp giấy

Giải quyết sự cố

Kẹt giấy có thể xảy ra ở khay xếp giấy tùy chọn hoặc khay dập ghim/xếp giấy tùy chọn. Kẹt dập ghim chỉ có thể xảy ra tại khay dập ghim/xếp giấy tùy chọn.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Xử lý kẹt giấy từ khay xếp giấy tùy chọn hoặc khay dập ghim/xếp giấy