Nạp giấy in sẵn đầu đề, giấy in sẵn hoặc giấy dập lỗ sẵn

Giấy và phương tiện in

Nếu có lắp khay in hai mặt hoặc khay dập ghim/xếp giấy, sản phẩm sẽ thay đổi cách sắp xếp hình ảnh của mỗi trang. Nếu bạn đang sử dụng giấy có yêu cầu phải định hướng cụ thể, hãy nạp giấy theo thông tin có trong bảng sau.


Khay
In một mặt, không có khay dập ghim/xếp giấy
In hai mặt, không có khay dập ghim/xếp giấy
In một mặt, có khay dập ghim/xếp giấy
In hai mặt, có khay dập ghim/xếp giấy
Khay 1
Mặt hướng lên
Gờ trên hướng vào trong sản phẩm

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st20 Nạp giấy in sẵn đầu đề, giấy in sẵn hoặc giấy dập lỗ sẵn

Mặt hướng xuống
Gờ dưới hướng vào trong sản phẩm

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st21 Nạp giấy in sẵn đầu đề, giấy in sẵn hoặc giấy dập lỗ sẵn

Mặt hướng lên
Gờ dưới hướng vào trong sản phẩm

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st22 Nạp giấy in sẵn đầu đề, giấy in sẵn hoặc giấy dập lỗ sẵn

Mặt hướng xuống
Gờ trên hướng vào trong sản phẩm

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st23 Nạp giấy in sẵn đầu đề, giấy in sẵn hoặc giấy dập lỗ sẵn

Tất cả các khay khác
Mặt hướng xuống
Gờ trên ở phía trước của khay

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st24 Nạp giấy in sẵn đầu đề, giấy in sẵn hoặc giấy dập lỗ sẵn

Mặt hướng lên
Gờ dưới ở phía trước của khay

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st25 Nạp giấy in sẵn đầu đề, giấy in sẵn hoặc giấy dập lỗ sẵn

Mặt hướng xuống
Gờ dưới ở phía trước của khay

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st26 Nạp giấy in sẵn đầu đề, giấy in sẵn hoặc giấy dập lỗ sẵn

Mặt hướng lên
Gờ trên ở phía trước của khay

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st27 Nạp giấy in sẵn đầu đề, giấy in sẵn hoặc giấy dập lỗ sẵn

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Nạp giấy in sẵn đầu đề, giấy in sẵn hoặc giấy dập lỗ sẵn