Loại giấy được hỗ trợ

Giấy và phương tiện in

Xin đến www.hp.com/support/lj600Series để có danh sách đầy đủ về giấy mang nhãn hiệu HP cụ thể mà sản phẩm này hỗ trợ.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Loại giấy được hỗ trợ