Lập cấu hình các khay

Giấy và phương tiện in

Sản phẩm tự động nhắc bạn lập cấu hình khay dành cho kích thước và loại giấy trong các trường hợp sau:


Khi bạn nạp giấy vào khay

Khi bạn chỉ định một khay giấy hoặc loại giấy cụ thể cho một lệnh in thông qua trình điều khiển máy in hoặc chương trình phần mềm, và khay giấy không được lập cấu hình phù hợp với các cài đặt của lệnh in
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Lập cấu hình các khay GHI CHÚ:

Thông báo nhắc sẽ hiển thị nếu bạn in từ Khay 1, và khay này được lập cấu hình cho cài đặt kích thước giấy Any Size (Tất cả các kích thước) và loại giấy Any Type (Tất cả các loại). Trong tình huống này, nếu lệnh in không chỉ định khay giấy, sản phẩm sẽ in từ Khay 1, ngay cả khi cài đặt kích thước giấy và loại giấy trong lệnh in không khớp với giấy đã nạp vào Khay 1.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Lập cấu hình các khay