Hewlett-Packards avtal för begränsad garanti

Service och support

HP-PRODUKT
DEN BEGRÄNSADE GARANTINS VARAKTIGHET
HP LaserJet 600 M601n, M601d, M602n, M602d, M602x, M603n, M603d, M603xh
Ett års reparationsgaranti med returtjänst

HP garanterar dig, slutanvändaren, att maskinvara och tillbehör från HP kommer att vara felfria avseende material och utförande under ovan angivna tidsperiod, vilken börjar på inköpsdagen. Om HP under garantiperioden mottager meddelande om sådana defekter, kommer HP att efter eget gottfinnande antingen reparera eller byta ut den felaktiga produkten. En utbytesprodukt kan antingen vara ny eller liknande i skick som ny.

HP garanterar att programvara från HP inte kommer att misslyckas med att köra programinstruktionerna på grund av fel i material och utförande under ovan angivna tidsperiod, under förutsättning att programvaran har installerats och används på rätt sätt. Om HP under garantiperioden tar emot meddelande om sådana defekter, kommer HP att ersätta programvarumedier som inte kör programinstruktionerna på grund av sådana defekter.

HP garanterar inte att användningen av HP-produkter kommer att kunna ske utan avbrott eller fel. Om HP under rimlig tid inte har möjlighet att reparera eller ersätta en produkt till sådant skick som anges i garantin, äger du rätt till återbetalning av inköpspriset vid omedelbar retur av produkten.

HP:s produkter kan innehålla omarbetade delar som prestandamässigt fungerar som nya eller delar som endast har använts ett fåtal gånger.

Garantin gäller inte defekter som är ett resultat av (a) felaktiga eller inadekvata åtgärder för underhåll eller kalibrering, (b) programvara, gränssnitt, delar eller utrustning som inte levererats av HP, (c) otillbörlig modifiering eller felaktig användning, (d) handhavande utanför de gränsvärden som gäller miljöbetingelser för produkten, eller (e) felaktig förberedelse eller underhåll vid placering.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING TILLÅTER, ÄR GARANTIERNA OVAN DE ENDA OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, UTTRYCKS ELLER UNDERFÖRSTÅS. HP FRÅNSÄGER SIG DESSUTOM SÄRSKILT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR AVSEENDE SÄLJBARHET, KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Vissa länder/regioner tillåter inte begränsningar med avseende på tidsperioden för en underförstådd garanti vilket kan innebära att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller dig. Denna begränsade garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Du kan även äga andra rättigheter vilka varierar från land/region till land/region.

HP:s begränsade garanti gäller i alla länder/regioner där HP har en supportrepresentant för denna produkt och där HP har marknadsfört denna produkt. Garantiservicenivån du får kan variera beroende på lokala standarder. HP kommer inte att ändra produktens format eller funktion för att göra den användningsbar i ett land/region där den från början inte var avsedd att fungera på grund av juridiska skäl eller reglementen.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING TILLÅTER ÄR GOTTGÖRELSERNA I DENNA GARANTIDEKLARATION KUNDENS ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE. FÖRUTOM NÄR ANNAT ANGES OVAN SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HP ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT. Vissa länder/regioner tillåter inte undantag eller begränsningar för oavsiktliga skador eller följdskador vilket kan innebära att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller dig.

GARANTIVILLKOREN I DETTA AVTAL, FÖRUTOM VAD SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN, VARKEN UTESLUTER, BEGRÄNSAR ELLER MODIFIERAR OCH UTGÖR ETT TILLÄGG TILL DE OBLIGATORISKA RÄTTIGHETER SOM GÄLLER FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT TILL KUNDEN.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Hewlett-Packards avtal för begränsad garanti