Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom

Servisiranje i podrška

PAŽLJIVO PROČITAJTE PRE KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA: Ovaj ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom („EULA“) je ugovor između (a) vas (bilo kao pojedinca, bilo kao predstavnika entiteta) i (b) kompanije Hewlett-Packard („HP“) koja reguliše korišćenje softverskog proizvoda („Softver“). Ovaj EULA ugovor se ne primenjuje ukoliko postoji zaseban ugovor o licenciranju između vas i kompanije HP ili njenih dobavljača Softvera, uključujući ugovor o licenciranju u okviru dokumentacije na mreži. Termin „Softver“ može da obuhvata (i) povezane medije, (ii) korisnički vodič i druge štampane materijale, i (iii) elektronsku dokumentaciju ili dokumentaciju „na mreži“ (zajednički naziv „Korisnička dokumentacija“).

PRAVA U OKVIRU SOFTVERA SU PRIMENLJIVA SAMO POD USLOVOM DA PRIHVATATE SVE ODREDBE I USLOVE OVOG EULA UGOVORA. AKO INSTALIRATE, KOPIRATE, PREUZMETE ILI NA DRUGI NAČIN KORISTITE SOFTVER, ZNAČI DA PRIHVATATE OBAVEZE IZ OVOG UGOVORA. UKOLIKO NE PRIHVATATE OVAJ EULA UGOVOR, NEMOJTE INSTALIRATI, PREUZIMATI ILI NA DRUGI NAČIN KORISTITI OVAJ SOFTVER. AKO STE KUPILI SOFTVER, ALI NE PRIHVATATE OVAJ EULA UGOVOR, VRATITE SOFTVER NA MESTO GDE JE KUPLJEN U ROKU OD ČETRNAEST DANA KAKO BI VAM BIO VRAĆEN IZNOS KOJI STE PLATILI ZA PROIZVOD; AKO JE SOFTVER INSTALIRAN NA DRUGOM HP PROIZVODU ILI JE DOSTUPAN NA NJEMU, MOŽETE VRATITI ČITAV NEUPOTREBLJEN PROIZVOD.

1.
SOFTVER TREĆE STRANE. Softver može da obuhvata, pored pripadajućeg HP softvera („HP softver“), i softver sa licencama trećih strana („Softver treće strane“ i „Licenca treće strane“). Svaki Softver trećih strana za koji imate licencu podleže uslovima i odredbama odgovarajuće Licence treće strane. Licenca treće strane se uglavnom nalazi u datoteci tipa „license.txt“ ili „readme“. Ukoliko ne možete da pronađete Licencu treće strane, trebalo bi da se obratite HP podršci. Ako Licence treće strane uključuju licence koje obezbeđuju dostupnost izvornog koda (kao što je GNU opšta javna licenca), a odgovarajući izvorni kod nije uključen u Softver, onda potražite stranice sa podrškom za proizvod na HP Web lokaciji (hp.com) da biste saznali kako da nabavite izvorni kod.
2.
PRAVA LICENCE. Ukoliko poštujete sve odredbe i uslove ovog EULA ugovora, imaćete sledeća prava:
a.
Korišćenje. HP vam dodeljuje licencu za Korišćenje jednog primerka HP softvera. „Korišćenje“ podrazumeva instaliranje, kopiranje, čuvanje, učitavanje, izvršavanje, prikazivanje ili na drugi način korišćenje HP softvera. Ne smete da menjate HP softver niti da onemogućavate bilo koju funkciju licenciranja ili kontrole HP softvera. Ako je HP namenio ovaj Softver za Korišćenje sa proizvodom za obradu slika ili štampanje (na primer, ako je Softver upravljački program za štampanje, firmver ili programski dodatak), HP softver sme da se koristi isključivo sa tim proizvodom („HP proizvod“). Dodatna ograničenja Korišćenja mogu biti naznačena u okviru Korisničke dokumentacije. Ne smete da razdvajate sastavne delove HP softvera u svrhu Korišćenja. Nemate pravo da distribuirate HP softver.
b.
Kopiranje. Vaše pravo da kopirate podrazumeva da možete da pravite arhivske ili rezervne kopije HP softvera, pod uslovom da svaka kopija sadrži originalna pripadajuća obaveštenja HP softvera i pod uslovom da se koristi isključivo za pravljenje rezervne kopije.
3.
DOPUNE. Za Korišćenje HP softvera koji obezbeđuje HP kao dopunu, ažuriranje ili dodatak (zajednički naziv „Dopuna“), prethodno morate imati licencu za prvobitni HP softver za koji je HP utvrdio da ispunjava uslove za Dopunu. Ukoliko Dopuna zamenjuje prvobitni HP softver, ne možete više koristiti takav HP softver. Ovaj EULA ugovor se primenjuje na sve Dopune, osim ako HP ne obezbedi druge uslove uz Dopunu. U slučaju konflikta između ovog EULA ugovora i drugih uslova, drugi uslovi će imati prednost.
4.

PRENOS.

a.
Prenos trećim licima. Prvobitni krajnji korisnik HP softvera može da izvrši jednokratni prenos HP softvera na drugog krajnjeg korisnika. Svaki prenos će obuhvatiti sve sastavne delove, medije, Korisničku dokumentaciju, EULA ugovor i ako je primenljivo Certifikat autentičnosti. Prenos ne može biti indirektni prenos, kao što je doznaka. Pre prenosa, krajnji korisnik koji prima preneti Softver mora prihvatiti ovaj EULA ugovor. Kada se izvrši prenos HP softvera, vaša licenca se automatski ukida.
b.
Ograničenja. Nije dozvoljeno izdavanje, iznajmljivanje niti pozajmljivanje HP softvera, kao ni Korišćenje HP softvera u svrhe komercijalnog deljenja ili korišćenje u kancelariji. Ne možete izdavati podlicence, dodeljivati ili na drugi način prenositi HP softver osim na način koji je izričito naveden u ovom EULA ugovoru.
5.
PRAVA SVOJINE. Sva prava intelektualne svojine u okviru Softvera i Korisničke dokumentacije su vlasništvo kompanije HP ili njenih dobavljača i zaštićena su zakonom, uključujući primenljive zakone o autorskim pravima, tajnosti trgovanja, patentima i zaštićenim žigovima. Ne smete uklanjati identifikaciju proizvoda, izjavu o autorskim pravima niti ograničenja svojine iz Softvera.
6.
OGRANIČENJA REVERZIVNOG INŽENJERINGA. Ne smete vršiti reverzivni inženjering, dekompilaciju niti rastavljanje HP softvera, osim i jedino u meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom.
7.
PRISTANAK NA KORIŠĆENJE PODATAKA. Kompanija HP i njene podružnice mogu da prikupljaju i koriste tehničke informacije koje vi obezbedite, a koje se odnose na (i) vaše Korišćenje Softvera ili HP proizvoda, ili (ii) pružanje usluga podrške u vezi sa Softverom ili HP proizvodom. Sve takve informacije podležu HP politici privatnosti. HP neće koristiti takve informacije na način koji vas lično identifikuje, osim u meri koja je neophodna za poboljšanje Korišćenja ili obezbeđivanje usluga podrške.
8.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI. U slučaju eventualne štete, obaveza kompanije HP i njenih dobavljača prema ovom EULA ugovoru i vaš ekskluzivni pravni lek prema ovom EULA ugovoru biće ograničeni na iznos koji ste platili za Proizvod ili 5,00 USD, šta god da je veće. U MAKSIMALNOJ MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA HP NITI NJENI DOBAVLJAČI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA SVAKU POSEBNU, SLUČAJNU, INDIREKTNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (ŠTO OBUHVATA ŠTETU KOJA SE ODNOSI NA GUBITAK PROFITA, GUBITAK PODATAKA, PREKIDANJE POSLOVANJA, LIČNE POVREDE ILI GUBITAK PRIVATNOSTI), A KOJA JE NA BILO KOJI NAČIN POVEZANA SA KORIŠĆENJEM SOFTVERA ILI SA NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠĆENJA ISTOG, ČAK I AKO SU KOMPANIJA HP ILI NEKI OD NJENIH DOBAVLJAČA BILI UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE, TE ČAK I AKO GORENAVEDENI PRAVNI LEK NE ISPUNJAVA SVOJU OSNOVNU SVRHU. Neke države ili druge jurisdikcije ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničenje slučajne ili posledične štete, tako da se gore navedeno ograničenje ili isključenje možda ne odnosi na vas.
9.
KLIJENTI VLADE SAD. Softver je napravljen u potpunosti pomoću privatnih sredstava. Softver u celosti predstavlja komercijalni računarski softver u skladu sa važećim regulativama o sticanju dobiti. Prema tome, u skladu sa regulativama US FAR 48 CFR 12,212 i DFAR 48 CFR 227,7202, korišćenje, dupliranje i otkrivanje Softvera od strane ili za Vladu SAD ili podizvođača Vlade SAD je podložno isključivo uslovima i odredbama koji su navedeni u ovom ugovoru o licenciranju sa krajnjim korisnikom, osim u slučaju odredbi koje su u suprotnosti sa važećim i obaveznim federalnim zakonima.
10.
USKLAĐENOST SA ZAKONIMA O IZVOZU. Morate poštovati sve zakone, pravila i regulative (i) koje se odnose na izvoz ili uvoz Softvera, ili (ii) koje ograničavaju Korišćenje Softvera, uključujući sva ograničenja koja se odnose na širenje nuklearnog, hemijskog ili biološkog oružja.
11.
ZADRŽAVANJE PRAVA. Kompanija HP i njeni dobavljači zadržavaju sva prava koja nisu izričito dodeljena vama u ovom EULA ugovoru.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 04/09

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom