Licenčna pogodba za končnega uporabnika

Pomoč in podpora

PRED UPORABO TE PROGRAMSKE OPREME NATANČNO PREBERITE: Ta licenčna pogodba za končnega uporabnika (»EULA«) je pogodba med (a) vami (posameznikom ali subjektom, ki ga zastopate) in (b) družbo Hewlett-Packard Company (»HP«), ki ureja uporabo programske opreme (»programska oprema«). Ta EULA ne velja, če je med vami in družbo HP ali njenimi dobavitelji sklenjena ločena licenčna pogodba za programsko opremo, vključno z licenčno pogodbo v elektronski dokumentaciji. Izraz »programska oprema« lahko vključuje (i) povezane nosilce podatkov, (ii) navodila in drugo tiskano gradivo ter (iii) dokumentacijo v elektronski obliki (skupaj »uporabniška dokumentacija«).

PRAVICE ZA PROGRAMSKO OPREMO VELJAJO LE POD POGOJEM, DA SOGLAŠATE Z VSEMI DOLOČILI IN POGOJI TE EULE. ČE NAMESTITE, KOPIRATE, PRENESETE ALI DRUGAČE UPORABITE PROGRAMSKO OPREMO, SPREJEMATE POGOJE, DOLOČENE S TO EULO. ČE SE NE STRINJATE Z EULO, NE NAMEŠČAJTE, PRENAŠAJTE ALI KAKO DRUGAČE UPORABLJAJTE PROGRAMSKE OPREME. ČE STE KUPILI PROGRAMSKO OPREMO, VENDAR SE NE STRINJATE Z EULO, VRNITE PROGRAMSKO OPREMO V ŠTIRINAJSTIH DNEH NA KRAJ NAKUPA ZARADI POVRAČILA CENE NAKUPA; ČE JE PROGRAMSKA OPREMA NAMEŠČENA V DRUGEM IZDELKU HP ALI JE NA VOLJO PREK NJEGA, LAHKO VRNETE CELOTNI NEUPORABLJENI IZDELEK.

1.
PROGRAMSKA OPREMA TRETJIH OSEB. Poleg HP-jeve lastne programske opreme (»HP-jeva programska oprema«) lahko programska oprema obsega tudi tako, ki je na voljo na podlagi licenc tretjih oseb podjetij (»programska oprema tretjih oseb« in »licenca tretjih oseb«). Morebitna programska oprema tretjih oseb se vam licencira na podlagi pogojev in določil upoštevne licence tretje osebe. Licenca tretje osebe je običajno v datoteki, imenovani »license.txt« ali »readme«. Če je ne najdete, se obrnite na HP-jevo podporo. Če licence tretjih oseb vključujejo licence, ki dajejo na voljo izvorno kodo (npr. splošna javna licenca GNU), ustrezna izvorna koda pa ni priložena programski opremi, preverite strani za podporo izdelka na HP-jevem spletnem mestu (hp.com), kjer je navedeno, kje lahko dobite zadevno izvorno kodo.
2.
LICENČNE PRAVICE. Pod pogojem, da ravnate skladno z vsemi pogoji in določili te licenčne pogodbe za končnega uporabnika, boste imeli te pravice:
a.
Uporaba. HP vam podeljuje licenco za uporabo enega izvoda HP-jeve programske opreme. »Uporaba« pomeni namestitev, kopiranje, shranjevanje, nalaganje, izvajanje, prikazovanje ali drugačno uporabo HP-jeve programske opreme. HP-jeve programske opreme ne smete spremeniti, kakršnih koli funkcij za licenciranje ali nadzor v HP-jevi programski opremi pa ne smete onemogočiti. Če HP to programsko opremo dobavlja za uporabo z izdelkom za obdelavo slik ali tiskanje (na primer, če je programska oprema tiskalniški gonilnik, vdelana programska oprema ali dodatek), se lahko HP-jeva programska oprema uporablja samo s takim izdelkom (»izdelek HP«). V uporabniški dokumentaciji so lahko navedene še dodatne omejitve uporabe. HP-jeve programske opreme ne smete razdeliti na sestavne dele in jih uporabljati. HP-jeve programske opreme ne smete distribuirati.
b.
Kopiranje. Vaša pravica kopiranja pomeni, da lahko naredite arhivske ali varnostne kopije HP-jeve programske opreme pod pogojem, da vsaka kopija vsebuje vsa lastniška obvestila izvirne HP-jeve programske opreme in se uporablja samo za varnostno kopiranje.
3.
NADGRADNJE. Če želite uporabiti HP-jevo programsko opremo, ki jo ta dobavi kot nadgradnjo, posodobitev ali dopolnilo (skupaj imenovana »nadgradnja«), mora najprej imeti licenco za prvotno HP-jevo programsko opremo, ki jo HP določi kot upravičeno do nadgradnje. Prvotne HP-jeve programske opreme, ki jo nadomešča nadgradnja, ne smete več uporabljati. Ta licenčna pogodba za končnega uporabnika velja za vse nadgradnje, razen če HP z nadgradnjo dobavi tudi druge pogoje. V primeru nasprotja med to licenčno pogodbo za končnega uporabnika in takimi drugimi pogoji se uporabljajo slednji.
4.

PRENOS.

a.
Prenos tretjim osebam. Prvotni končni uporabnik HP-jeve programske opreme lahko to opremo enkrat prenese drugemu končnemu uporabniku. Vsak prenos mora vključevati vse sestavne dele, nosilce podatkov, uporabniško dokumentacijo, to licenčno pogodbo za končnega uporabnika in, če je primerno, potrdilo o pristnosti. Prenos ne more biti posreden, na primer kot konsignacija. Uporabnik, ki prejema preneseno programsko opremo, mora pred prenosom sprejeti to licenčno pogodbo za končnega uporabnika. Vaša licenca samodejno preneha veljati po prenosu HP-jeve programske opreme.
b.
Omejitve. HP-jeve programske opreme ne smete dajati v najem ali zakup in je posojati ali uporabljati za komercialno razdeljeno ali množično rabo. HP-jeve programske opreme ne smete podlicencirati, prenesti njenega lastništva ali je drugače prenesti, razen kot je izrecno določeno v tej licenčni pogodbi za končnega uporabnika.
5.
LASTNIŠKE PRAVICE. Vse pravice intelektualne lastnine v HP-jevi programski opremi in uporabniški dokumentaciji so last HP-ja ali njegovih dobaviteljev in so zakonsko zaščitene, vključno z upoštevno zakonodajo o avtorskih pravicah, poslovnih skrivnostih, patentih in blagovnih znamkah. S programske opreme je prepovedano odstraniti kakršne koli oznake izdelka, obvestila o avtorskih pravicah ali lastniške omejitve.
6.
OMEJITVE ZA OBRATNO INŽENIRSTVO. Na HP-jevi programski opremi ne smete izvajati obratnega inženirstva, obratnega prevajanja ali zbiranja, razen do mere, ki jo dovoljuje upoštevna zakonodaja, in samo do nje.
7.
SOGLASJE ZA UPORABO PODATKOV. HP in njegova lastniško povezana podjetja lahko zbirajo in uporabljajo tehnične podatke, ki jih razkrijete v okviru (i) svoje uporabe programske opreme ali izdelka HP ali (ii) pri izvajanju podpornih storitev, povezanih s programsko opremo ali izdelkom HP. Za vse take podatke velja HP-jev pravilnik o zasebnosti. HP takih podatkov ne bo uporabljal v obliki, ki omogoča vašo osebno prepoznavo, razen do mere, potrebne za izboljšanje vaše uporabe ali za izvajanje storitev podpore.
8.
OMEJITEV ODGOVORNOSTI. Ne glede na morebitno škodo, ki jo lahko utrpite, sta na podlagi te licenčne pogodbe za končnega uporabnika celotna odgovornost HP-ja in njegovih dobaviteljev ter vaše edino pravno sredstvo iz te licenčne pogodbe za končnega uporabnika omejena na znesek, ki ste ga dejansko plačali za izdelek ali 5,00 USD, odvisno, kaj je več. DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE UPOŠTEVNA ZAKONODAJA, NE BODO HP IN NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO Z ODŠKODNINO ZA IZGUBLJEN DOBIČEK, IZGUBLJENE PODATKE, PREKINITEV POSLOVANJA, TELESNE POŠKODBE ALI IZGUBO ZASEBNOSTI), KAKOR KOLI POVEZANO Z UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE PROGRAMSKE OPREME, ČETUDI JE BIL HP ALI KATERI KOLI NJEGOV DOBAVITELJ OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE IN TUDI ČE ZGORAJ NAVEDENO PRAVNO SREDSTVO NE IZPOLNJUJE SVOJEGA OSNOVNEGA NAMENA. Nekatere zvezne države ali druge pristojnosti ne dovolijo izključitve ali omejitve naključne ali posledične škode, tako da zgornja omejitev ali izključitev za vas morda ne velja.
9.
STRANKE V DRŽAVNI UPRAVI ZDA. Programska oprema je bila razvita izključno na zasebne stroške. Vsa programska oprema je komercialna računalniška programska oprema v pomenu upoštevnih predpisov o nabavi. Skladno s tem in na podlagi predpisov ZDA FAR 48 CFR 12.212 in DFAR 48 CFR 227.7202 uporabo, podvajanje in razkritje programske opreme, ki ga izvede državna uprava ZDA ali njen podpogodbenik oziroma se izvede zanjo ali za podpogodbenika, urejajo izključno pogoji in določila, navedeni v tej licenčni pogodbi za končnega uporabnika, razen določil, ki so v nasprotju z upoštevno zavezujočo zvezno zakonodajo.
10.
SKLADNOST Z IZVOZNO ZAKONODAJO. Ravnati morate skladno z vso zakonodajo, pravili in predpisi, ki (i) veljajo za uvoz in izvoz programske opreme oziroma (ii) omejujejo uporabo programske opreme, vključno z morebitnimi omejitvami glede širjenja jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja.
11.
PRIDRŽANJE PRAVIC. HP in njegovi dobavitelji si pridržujejo vse pravice, ki vam niso izrecno dodeljene v tej licenčni pogodbi za končnega uporabnika.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 04/09

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Licenčna pogodba za končnega uporabnika