Zmena počtu tlačených kópií v systéme Windows

Tlačové úlohy

1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).
2.
Zvoľte produkt a potom zvoľte počet kópií.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Zmena počtu tlačených kópií v systéme Windows