Tlač informačných strán

Správa a údržba

Informačné strany poskytujú podrobné informácie o zariadení a jeho aktuálnej konfigurácii. Informačné strany vytlačíte alebo zobrazíte týmto spôsobom:

1.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Domov HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home Tlač informačných strán.
2.
Otvorte tieto ponuky:

Správa

Správy
3.
Vyberte možnosť Tlačiť, vyberte názov správy, ktorú si chcete prezrieť, a potom ju vytlačte stlačením tlačidla OK.


Prvá úroveň
Druhá úroveň
Popis
Konfiguračné strany/strany s informáciami o stave
Mapa ponuky
Zobrazí rozloženie a aktuálne nastavenia položiek v ponuke ovládacieho panela.
 
Konfiguračná strana
Zobrazí nastavenia zariadenia a nainštalované príslušenstvo.
 
Strana s informáciami o stave spotrebného materiálu
Zobrazí približnú zostávajúcu životnosť spotrebného materiálu, udáva štatistiky o celkovom počte spracovaných strán a úloh, sériové číslo, počty strán a informácie o údržbe.
Spoločnosť HP poskytuje odhady zostávajúcej životnosti spotrebného materiálu ako pozornosť pre zákazníka. Skutočné zostávajúce hodnoty spotrebného materiálu sa môžu líšiť od poskytnutých odhadov.
 
Strana s informáciami o použití
Zobrazí počet strán všetkých veľkostí papiera, ktoré prešli cez zariadenie; uvádza, či boli jednostranné alebo obojstranné, a ohlási počet strán.
 
Strana adresára so súbormi
Zobrazí názov súboru a názov priečinka pre súbory, ktoré sú uložené v pamäti zariadenia.
 
Aktuálne nastavenia strany
Zobrazí aktuálne nastavenia pre každú možnosť v ponuke Správa.
Ďalšie strany
Ukážková strana
Vytlačí ukážkovú stranu, na ktorej sa zvýraznia tlačové možnosti produktu.
 
Zoznam písiem PCL
Vytlačí dostupné typy písma PCL.
 
Zoznam písiem PS
Vytlačí dostupné typy písma PS.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Tlač informačných strán