Ďalšie informácie

Informácie o predpisoch

Ďalšie informácie o týchto ekologických témach:


Hárok s ekologickým profilom tohto produktu a ďalších príbuzných výrobkov spoločnosti HP

Ekologické záväzky spoločnosti HP

Systém environmentálneho manažmentu spoločnosti HP

Program vrátenia produktov na konci životnosti a recyklácie produktov spoločnosti HP

Hárky s údajmi o bezpečnosti materiálu

Navštívte www.hp.com/go/environment alebo www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Ďalšie informácie