Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou Hewlett-Packard

Servis a technická podpora

PRODUKT HP
TRVANIE OBMEDZENEJ ZÁRUKY
HP LaserJet 600 M601n, M601d, M602n, M602d, M602x, M603n, M603d, M603xh
Jednoročná záruka na opravu u výrobcu

Spoločnosť HP sa vám ako koncovému zákazníkovi zaručuje, že od dátumu kúpy až do konca horeuvedenej lehoty nebude mať hardvér a príslušenstvo od spoločnosti HP žiadne chyby spôsobené použitými materiálmi a spracovaním. Ak spoločnosť HP počas záručnej lehoty obdrží upozornenie o takýchto chybách, výrobky, ktoré sa ukázali ako chybné, podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení. Vymenené výrobky môžu byť nové alebo výkonom rovnocenné novým.

Spoločnosť HP sa vám zaručuje, že od dátumu kúpy až do konca horeuvedeného obdobia nebude softvér spoločnosti HP neschopný vykonávať programové inštrukcie v dôsledku chýb materiálu alebo spracovania pod podmienkou, že bude správne nainštalovaný a používaný. Ak spoločnosť HP obdrží počas záručnej lehoty upozornenie na takéto chyby, vymení softvér, ktorý nevykonáva programové inštrukcie pre takéto chyby.

Spoločnosť HP nezaručuje, že prevádzka zariadení značky HP bude bez prerušenia a bez chýb. Ak spoločnosť HP nedokáže v rámci rozumného obdobia opraviť alebo vymeniť akýkoľvek výrobok do zaručeného stavu, budete mať právo na vrátenie kúpnej ceny po urýchlenom vrátení výrobku.

Výrobky spoločnosti HP môžu obsahovať obnovené súčasti, ktoré sú rovnocenné s novými z hľadiska výkonu, alebo ktoré mohli byť náhodne použité.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené (a) nesprávnou alebo neadekvátnou údržbou alebo kalibráciou, (b) softvérom, rozhraním, dielmi alebo spotrebnými materiálmi, ktoré nedodala spoločnosť HP, (c) nepovolenými úpravami alebo zneužitím, (d) prevádzkou mimo vydaných technických údajov o prostredí pre zariadenie alebo (e) nesprávnou prípravou alebo údržbou miesta.

V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU, VYŠŠIE UVEDENÉ ZÁRUKY SÚ EXKLUZÍVNE A ŽIADNA INÁ ZÁRUKA ALEBO PODMIENKA, ČI UŽ V PÍSANEJ ALEBO ÚSTNEJ PODOBE, NIE JE VYJADRENÁ ALEBO IMPLIKOVANÁ A SPOLOČNOSŤ HP OSOBITNE VYHLASUJE, ŽE NEPOSKYTUJE ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré krajiny/oblasti, štáty alebo provincie neumožňujú obmedzenie trvania akejkoľvek implicitnej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia, sa nemusia na vás vzťahovať. Táto záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva a môžete mať tiež iné práva, ktoré sa odlišujú v závislosti od krajiny/oblasti, štátu alebo provincie.

Obmedzená záruka spoločnosti HP platí v ktorejkoľvek krajine/oblasti alebo lokalite, kde má spoločnosť HP podporu pre tento produkt a kde spoločnosť HP predávala tento produkt. Úroveň zaručených prijímaných služieb sa môže odlišovať podľa miestnych noriem. Spoločnosť HP nezmení formu, prispôsobenie alebo funkcie produktu, aby sa mohlo prevádzkovať v krajine/oblasti, pre ktorú nikdy nebolo určené z právnych alebo regulačných dôvodov.

V ROZSAHU, KTORÝ UMOŽŇUJÚ MIESTNE ZÁKONY, SÚ PROSTRIEDKY V TOMTO ZÁRUČNOM PREHLÁSENÍ URČENÉ PRE VAŠE ZÁKLADNÉ A VÝHRADNÉ NÁPRAVY. OKREM VYŠŠIE UVEDENÝCH PRÍPADOV NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ DODÁVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA STRATU ÚDAJOV ALEBO ZA PRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚDAJOV) ALEBO INÉ CHYBY BEZ OHĽADU NA TO, ČI SA ZAKLADAJÚ NA ZMLUVE, ÚMYSELNOM UBLÍŽENÍ ALEBO INÝM SPÔSOBOM. Niektoré krajiny/oblasti, štáty alebo provincie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných poškodení, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa nemusia na vás vzťahovať.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY UVEDENÉ V TOMTO VYHLÁSENÍ OKREM ROZSAHU, KTORÝ JE ZO ZÁKONA POVOLENÝ, ICH NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ ALEBO NEUPRAVUJÚ A OKREM POVINNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SA VZŤAHUJÚ NA PREDAJ TOHTO PRODUKTU VÁM.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou Hewlett-Packard