Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej

Informacje dotyczące przepisów

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 weee mark Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej

Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zbieranie osobno i recykling tego typu odpadów przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych i są bezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej