הוראות לכבל המתח

מידע תקינה

ודא שמקור המתח מתאים לדירוג המתח של המוצר. דירוג המתח מופיע על תווית המוצר. המוצר משתמש ב-100-‏‎127 וולט AC או ‎220-240 וולט AC ו-‏‎50/60 הרץ.

חבר את כבל המתח למוצר ולשקע AC מוארק.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm הוראות לכבל המתח זהירות:

כדי למנוע נזק למוצר, השתמש בכבל המתח שצורף אליו בלבד.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 הוראות לכבל המתח