Mở trình điều khiển máy in bằng Windows

Tác vụ in

1.
Trên menu Tập tin trong chương trình phần mềm, nhấp vào In.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word file en Mở trình điều khiển máy in bằng Windows

2.
Chọn sản phẩm, sau đó nhấp vào nút Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences (Tùy chọn).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word properties en Mở trình điều khiển máy in bằng Windows

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Mở trình điều khiển máy in bằng Windows