Sử dụng lối tắt in với Windows

Tác vụ in

1.
Trên menu File (Tệp) trong chương trình phần mềm, bấm Print (In).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word file en Sử dụng lối tắt in với Windows

2.
Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences (Tùy chọn).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word properties en Sử dụng lối tắt in với Windows

3.
Bấm tab Printing Shortcuts (Các lối tắt in).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print shortcuts en Sử dụng lối tắt in với Windows

4.
Chọn một trong các lối tắt, sau đó nhấp nút OK.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Sử dụng lối tắt in với Windows GHI CHÚ:

Khi bạn chọn một lối tắt, thông số cài đặt tương ứng sẽ thay đổi trên các tab còn lại trong trình điều khiển máy in.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print shortcuts select en Sử dụng lối tắt in với Windows

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Sử dụng lối tắt in với Windows