Lưu các cài đặt tùy chỉnh in để sử dụng lại bằng Windows

Tác vụ in

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Lưu các cài đặt tùy chỉnh in để sử dụng lại bằng Windows